sábado, 7 de octubre de 2017

REVOLVIENDO EN LOS ARCHIVOS: ANDRÉS DO BARRO EL "ETERNO ASPIRANTE" A UNA MEDALLA DE GALICIA


PARA CANDO A "MEDALLA DE GALICIA" PARA ANDRÉS DO BARRO
 Que Andrés Lapique Do Barro é un activo cultural da música galega sábeo todo o mundo coa excepción de quén por variados motivos (?) seguen facéndose os xordos. A falta dún recoñecemento oficial, Andrés, a súa obra, conta co recoñecemento popular que o engrandece e inclúe na listaxe de galegos ilustres.

Desde que o coñecín, ata que faleceu, incluída ocasionalmente a súa "distancia" por terras mexicanas, en horas altas e baixas, sempre tiven unha especial atención á obra de Andrés xa que a considerei sempre importante na cultura galega.

 Nos seus momentos de relumbrón, non era eu só, senón que a prensa e radio musical xunto á televisión tíñano no "candelero da popularidade" que o levou ata as pantallas do cinema. Durante un tempo as súas cancións en galego, cantábanse en España e eran "condecoradas" con discos de ouro. Tras o seu falecemento, e a nivel persoal, prometinme ao meu mesmo porque cría que a súa obra artística merecía un recoñecemento oficial  polo seu máis que notable achega á cultura galega.

 Ese propósito, desde o seu inicio, atraeú a miles e miles de persoas de toda España e foron xurdindo homenaxes á súa obra nos que tamén participaron artistas de toda España e Galicia de forma activa.  Faltaba o recoñecemento institucional, posto que o popular é evidente, e dados os motivos polos que se outorga a Medalla de Galicia, mesmo a título póstumo, creouse unha plataforma cidadá para solicitala para Andrés xa que encaixaba como "anel ao dedo" posto que tal distinción concédese:

A Medalla de Galicia é a máxima distinción de honra que concede a Xunta de Galicia a persoas ou institucións que polos seus méritos ao servizo de Galicia en calquera aspecto dá súa realidade social, cultural ou económica, sexan dignas de obter ou recoñecemento do pobo galego.
Cómprelles ás sociedades que teñen conciencia do seu ser e dá súa presenza histórica, recoñecer e honrar as persoas e institucións que lles prestasen relevantes e meritorios servizos dignos de agradecemento público.

A obra de Andrés encaixa como anel ao dedo nestas "condicións esixidas". Pois...o eco de miles e miles de persoas solicitándoa, atopa a calada por resposta nas "nubes institucionais" que, ano tras ano, parecen estár aí...nas "nubes".

Ben crin que tras concederlle a Medalla de Galicia  o pasado ano ao mestre Manuel Muñiz Tubío, fundador da Orquestra Compostela, este ano tocaríalle a "quenda" a Andrés do Barro, cuxa petición a fixeron súa en sesión plenaria varios Concellos de diferentes opcións políticas.Non foi así e toca seguir esperando.

Mentres, nesa espera --allea á desesperación porque creo que algún día chegará  -- recupero un dos moitos artigos e entrevistas que lle fixen a Andrés. Neste caso publicado o 5 de outubro de 1997 con motivo do 50 aniversario do seu nacemento.


PARA CUANDO LA MEDALLA DE GALICIA PARA ANDRÉS DO BARRO

 Que Andrés Lapique Do Barro es un activo cultural de la música gallega lo sabe todo el mundo con la excepción de quienes por variados motivos siguen haciéndose los sordos. A falta de un reconocimiento oficial, Andres, su obra, cuenta con el reconocimiento popular que lo engrandece e incluye en el listado de gallegos ilustres.

Desde que lo conocí, hasta que falleció, incluida ocasionalmente su "lejanía" por tierras mexicanas, en horas altas y bajas, siempre tuve una especial atención a la obra de Andrés. En sus momentos de relumbrón, no era yo solo, sino que la prensa y radio musical junto a la televisión lo tenían en el "candelero de la popularidad" que lo llevó hasta las pantallas del cine. Durante un tiempo sus canciones en gallego, se cantaban en España y eran "condecoradas" con discos de oro. Tras su fallecimiento, y a nivel personal, me prometí a mi mismo porque creía que su obra artística merecía un reconocimiento oficial  por su más que notable aportación a la cultura gallega. Ese propósito, desde su inicio, atrajo a miles y miles de personas de toda España y fueron surgiendo homenajes a su obra en los que también participaron artistas de toda España y Galicia de forma activa.  Faltaba el reconocimiento institucional, puesto que el popular es evidente, y dados los motivos por los que se otorga la Medalla de Galicia, incluso a título póstumo, se creó una plataforma ciudadana para solicitarla para Andrés ya que
encajaba como anillo al dedo puesto que tal distinción se concede:

A Medalla de Galicia é a máxima distinción de honra que concede a Xunta de Galicia a persoas ou institucións que polos seus méritos ao servizo de Galicia en calquera aspecto da súa realidade social, cultural ou económica, sexan dignas de obter o recoñecemento do pobo galego.
Cómprelles ás sociedades que teñen conciencia do seu ser e da súa presenza histórica, recoñecer e honrar as persoas e institucións que lles prestasen relevantes e meritorios servizos dignos de agradecemento público.

La obra de Andrés encaja como anillo al dedo en estas "condiciones exigidas". Pues...el eco de miles y miles de personas solicitándola, encuentra la callada por respuesta en las "nubes institucionales" que, año tras año, parecen estár ahí...en las "nubes".

Bien creí que tras concederle la Medalla de Galicia  el pasado año al maestro Manuel Muñiz Tubío, fundador de la Orquesta Compostela, este año le tocaría el "turno" a Andrés do Barro, cuya petición la hicieron suya en sesión plenaria varios Ayuntamientos de diferentes opciones políticas.No fue así y toca seguir esperando.

Mientras, en esa espera --ajena a la desesperación porque creo que algún día llegará  -- recupero uno de los muchos artículos y entrevistas que le hice a Andrés. En este caso publicado el 5 de octubre de 1997 con motivo del 50 aniversario de su nacimiento.

A onómica, 

No hay comentarios:

Publicar un comentario