lunes, 8 de mayo de 2017

AZUL DE BUEU JAZZ FEITO EN GALICIAFermoso o "Azul de Bueu", non só o do ceo, senón tamén o contido musical que podemos "visualizar" neste disco homónimo  con nove temas construídos e interpretadas con gran destreza sobre esquemas jazzísticos  inspirados na tradición - os temas musicais escollidos están extraídos de cancioneiros na súa maioría, outros son produto dá recolleita de modernos etnomusicógrafos --e respirados instrumental e vocalmente cunha sensación especial, sensible,  o que lle confire a este proxecto, que fusiona ou jazz co música oral dá tradición galega,  cunha calidade expresiva cálida , de atractivo duradeiro.

Azul de Bueu é o nome do grupo integrado por seis músicos de recoñecido renome da escena galega da música tradicional e o jazz:  Sonsoles Martínez (voz e acordeón diatónico), Xosé Miguélez (saxo), Wilfried Wilde (guitarra), Álex Touceda (contrabaixo), Iago Fernández (batería) e o guitarrista Virxilio dá Silva tamen responsable dá dirección artística deste interesante  proxecto musical que "in-fusiona" o jazz coa música oral dá tradición galega, no que as  melodías e as escalas vencelladas á tradición, chegan " empregando a voz e o ritmo tal como se facía na tradición galega.

 A técnica vogal empregada aglutina esa tradición oral galega e peninsular colocando os acentos dun xeito moi semellante ao que os músicos de jazz trataron vos standards de Brodway durante os tres primeiros cuartos do século XX.

A improvisación e a flexibilidade formal están presentes ao longo dos temas . Con ela conseguen explorar libremente o mundo dos sons e expresar con espontaneidade as propias ideas musicais, as modernas harmonías creadas por Wilfired Wilde para alfaiar as melodías e ritmos seleccionados : "están inspiradas nos modos e no sistema musical galego buscando un equilibrio entre a rica linguaxe harmónica do jazz e o minimalismo e a sobriedade dá tradición galega onde as harmonías o heterofonías que se empregaban eran moi comedidas", explican os compoñentes de Azul de Bueu, sinalando que na actualidade existe en Europa unha corrente que aposta pola fusión dá "música vernácula co jazz, música moderna e outras músicas modernas".

A pesar deste compoñente libre e innovador da improvisación, en Azul de Bueu é interesante ter en conta, segundo manifestan, "o compoñente utilitario destas cancións, é dicir, que as muiñeiras e as xotas sexan bailables, que vos cantos abertos sexan melodicamente intelixibles e emocionantes e que haxa retrousos cantables. Todo elo para dosificar a innovación e facela chegar a un público o máis amplo posible".


Azul de Bueu é un proxecto de fusión onde afóndase no repertorio máis antigo e tradicional galego para introducilo non universo do jazz e a música moderna, sempre dende o respecto á tradición e o afán innovador. 

Un proxecto onde a improvisación ten un papel relevante que nos permite escoitar o que poderiamos chamar "fragmentos de fantasía", que se fan audibles neste proxecto  de indudable calidade instrumental,  que expresa con sensibles sonoridades, a espontaneidade das propias ideas musicais moi ben empastados coa voz e ribeteadas coa inclusión dunha  sección rítmica  que responde, segundo propio testemuño de Azul de Bueu, " á un desexo de enriquecemento e renovación dás tradicionais seccións rítmicas que eran empregadas na música galega". 

Todo iso crea unha atmósfera auditiva innovadora e reconfortante.
AZUL DE BUEU
JAZZ HECHO EN GALICIA

Hermoso él "Azul de Bueu", no solo el del  cielo, sino también él contenido musical que podemos "visualizar" en este disco homónimo  con nueve temas construidos e interpretadas con gran destreza sobre esquemas jazzísticos  inspirados en la tradición -- los temas musicales escogidos están extraídos de cancioneiros en su mayoría, otros son producto de la cosecha de modernos etnomusicógrafos --y respirados instrumental y vocalmente con una sensación especial, sensible, lo que le confiere a este proyecto que fusiona el jazz con música oral da tradición galega  una calidad expresiva cálida , de atractivo duradero.

Azul de Bueu es el nombre del grupo integrado por seis músicos de reconocido renombre de la escena gallega de la música tradicional y él jazz:  Sonsoles Martínez (voz y acordeón diatónico), Xosé Miguélez (saxo), Wilfried Wilde (guitarra), Álex Touceda (contrabajo), Iago Fernández (batería) y el guitarrista Virxilio de la Silva tamen responsable de la dirección artística de este interesante  proyecto musical que "in-fusiona" el jazz con la música oral de la tradición gallega, en el que las  melodías y las escalas vencelladas a la tradición, llegan " empleando la voz y el ritmo tal como se hacía". La técnica vocal empleada aglutina esa tradición oral gallega y peninsular colocando los acentos de una manera muy semejante a lo que los músicos de jazz trataron los standards de Brodway durante los tres primeros cuartos del siglo XX.

La improvisación y la flexibilidad formal están presentes a lo largo de los temas . Con ella consiguen explorar libremente él mundo de los sonidos y expresar con espontaneidad las propias ideas musicales, las modernas armonías creadas por Wilfired Wilde para adornar las melodías y ritmos seleccionados que: "están inspiradas en los modos y en el sistema musical gallego buscando un equilibrio entre la rico lenguaje armónico del jazz y el minimalismo y la sobriedad de la tradición gallega donde las armonías o heterofonías que se empleaban eran muy comedidas", explican los componentes de Azul de Bueu señalando que, en la actualidad existe en Europa una corriente que apuesta por la fusión de la "música vernácula con el jazz, música moderna y otras músicas modernas".

A pesar de este componente libre e innovador de la improvisación, en Azul de Bueu es interesante tener en cuenta, añaden, el componente utilitario de estas canciones, es decir, que las muiñeiras y las jotas sean bailables, que los cuántos abiertos sean melodicamente intelixibles y emocionantes y que haya "retrousos" cantables. Todo  para dosificar la innovación y hacerla llegar a un público lo más amplio posible.

Azul de Bueu es un proyecto de fusión donde se profundiza en el repertorio más antiguo y tradicional gallego para introducirlo en el universo del jazz y la música moderna, siempre desde lo respeto a la tradición y el afán innovador.

Un proyecto donde la improvisación tiene un papel relevante que nos permite escuchar lo que podríamos llamar "fragmentos de fantasía", que se hacen audibles en este proyecto  de indudable calidad instrumental  que expresa con sensibles sonoridades lana espontaneidad lanas propias ideas musicales muy bien empastados con lana voz y ribeteadas con lana inclusión de una  sección rítmica  que responde, según propio testimonio de Azul de Bueu, " a un deseo de enriquecimiento y renovación de las tradicionales secciones rítmicas que eran empleadas en la música gallega".

 Todo ello créela una atmósfera auditiva innovadora y reconfortante.