jueves, 15 de diciembre de 2016

OS "CANTARES" DE ELADIO Y LOS SERES QUERIDOSSen présas, sen orzamentos e sen obxectivo concreto de impactar nas audiencias mediatizadas, pero iso si, con "visión de futuro", Eladio Santos e os Seres Queridos -- David Outumuro, Óscar Durán "Uka" e Marcos Vázquez --, pagaron unha débeda que crían ter pendente: sacar de paseo cancións galegas que repousan "xubiladas" no balneario do tempo, para que as novas xeracións saúdenas con respecto, cántenas e báilenas, e valórenas como patrimonio "tradicional".

Para iso as "trajearon" pertinentemente para que luzan neste novo garbeo, vestíndoas con novas  roupaxes musicais para a ocasión. Diso trata o disco recentemente editado "Cantares" ,unha homenaxe ás cancións tradicionais de Galicia que escoitaban os seus pais e eles mesmos de pequenos: "Tiñamos unha débeda coas cancións da nosa infancia, un agarimo para os nosos pais pero tamén para os nosos fillos, para que non as esquezan".

Chama a atención, positivamente, que un grupo da elite do indie-pop galego -- tocaron en festivais de renome como a Primavera Sound ou o Sonorama, foron os gañadores do Premio Galego dá Música Indie-Pop 2013  -- tivese este detalle de "humildade", non exenta de riscos que superan con capacidade recreativa,  xa que revisar temas populares ten a dificultade engadida de desfigurar as esencias que as incluíron no repertorio "tradicional". O que non ocorre neste caso no que o tratamento musical , os arranxos, partindo da sinxeleza e a melodía sonorizan as emocións, coa voz de Eladio Santos "visualizándoas" co seu ton baixo, case susurrante, as estrofas que reviven na memoria cancións "estandartes" como "Fonte do rabuño" (Emilio Cao), "Marín por ti "(Eu de Marín ausenteime),  "Flor dá murta" (Con Donicelas), A bruxa (A. Seoane ? Milladoiro), "Cantiga de amigo" (Johan de Requeixo-  Fuxan vos Ventos), " Meu amor é mariñeiro" (Fuxan vos Ventos ), "Camariñas" (A. Seoane), "Havemos de ir a Viana" (Homen do Mello - Oulman) Quen poidera namorala (L. E. Batallaán -Cunqueiro), "Teño saudade" (Andrés do Barro) e " Ou meu país" (Miro Casabella).

Estes "Cantares" edítanse dous anos despois da súa "Orden Invisible" .Foi precisamente  ao longo desta a xira onde se xestou ao incluír temas tradicionais no repertorio, e facían chiscadelas a outras destas cancións dentro dos seus propios temas. Dicir que a relación da banda co cancionero tradicional galego vén de lonxe. O ano pasado presentaron unha versión de Agardarei (L.E. Batallán - C. E. Ferreiro)  a modo de "bonus track" de Orden Invisible e foron elixidos por Estrela Galicia para interpretar o Himno Galego na presentación dos deseños conmemorativos do Día das Letras Galegas.

Un agasallo para as festas do Nadal


LOS "CANTARESª DE ELADIO Y LOS SERES QUERIDOSSin prisas, sin presupuestos y sin objetivo concreto de impactar en las audiencias mediatizadas, pero eso sí, con "visión de futuro", Eladio Santos y los Seres Queridos -- David Outumuro, Oscar Durán “Uka” y Marcos Vázquez --, pagaron una deuda que creían tener pendiente: sacar de paseo canciones gallegas que reposan "jubiladas" en el balneario del tiempo, para que las nuevas generaciones las saluden con respeto, las canten y las bailen, y las valoren como patrimonio "tradicional". Para ello las "trajearon" pertinentemente para que luzcan en este nuevo garbeo, vistiéndolas con  nuevos ropajes musicales para la ocasión. De eso trata el disco recién editado "Cantares" ,un homenaje a las canciones tradicionales de Galicia que escuchaban sus padres y ellos mismos de pequeños: "Teníamos una deuda con las canciones de nuestra infancia, un cariño para nuestros padres pero también para nuestros hijos, para que no las olviden". Llama la atención, positivamente, que un grupo de la élite del indie-pop gallego -- tocaron en festivales de renombre como el Primavera Sound o el Sonorama, fueron los ganadores del Premio Galego da Música Indie-Pop 2013  -- haya tenido este detalle de "humildad", no exenta de riesgos que superan con capacidad recreativa,  ya que revisar temas populares tiene la dificultad añadida de desfigurar las esencias que las incluyeron en el repertorio "tradicional". Lo que no ocurre en este caso en el que el tratamiento musical , los arreglos, partiendo de la sencillez y la melodía sonorizan las emociones, con la voz de Eladio Santos "visualizándolas" con su tono bajo, casi susurrante, las estrofas que reviven en la memoria canciones "estandartes" como "Fonte do araño" (Emilio Cao), "Marín por ti "(Eu de Marín ausenteime),  "Flor da murta" (Con Donicelas), A bruxa (A. Seoane – Milladoiro), "Cantiga de amigo" (Johan de  Requeixo- Fuxan os Ventos), " Meu amor é mariñeiro" (Fuxan os Ventos ), "Camariñas" (A. Seoane), "Havemos de ir a Viana" (Homen do Mello - Oulman) Quen poidera namorala (L. E. Batallaán -Cunqueiro), "Teño saudade" (André do Barro) y " O meu país" (Miro Casabella). Estos "Cantares" se editan dos años después de su "Orden Invisible" .Fue precisamente  a lo largo de esta la gira donde se gestó al incluir temas tradicionales en el repertorio, y hacían guiños a otras de estas canciones dentro de sus propios temas. Decir que la relación de la banda con el cancionero tradicional gallego viene de lejos. El año pasado presentaron una versión de Agardarei (L.E. Batallán – C. E. Ferreiro)  a modo de bonus track de Orden Invisible y fueron elegidos por Estrella Galicia para interpretar el Himno Gallego en la presentación de los diseños conmemorativos del Día de las Letras Gallegas.