martes, 21 de abril de 2015

RIOBÓ PRESENTA "QUIRAL": UNHA NOVA ESTANCIA SONORA DO FOLK GALEGO

 UNHA APOSTA CLARA POLA BALANCE ENTRE A RECREACIÓN DÁ MÚSICA GALEGA É A CREACIÓN PRESENTE 


A música folk galega adórnase coa aparición dun novo disco do grupo Riobó, un quinteto acústico, que se caracteriza polo virtuosismo dos seus compoñentes, ese que se palpa" emocionalmente escoitando os arreglos das composicións, partindo das formas e orixes das melodías da tradición galega, e á hora de interpretalas. 
O título deste segundo disco, "Quiral", dá pistas sobre o que nel se pode escoitar : Quiral significa aquilo que non pode ser superposto á súa imaxe reflectida. É xa que logo un "espello máxico" no que se pode visionar un espazo música- tempo emocional no que eles "comparan" a súa música actual coa que se facía cen anos atrás.

Esta "comparativa" entre músicas , buscando semellanzas a través deste "espello imaxinario da realidade" mostra que , realmente, atopamos coincidencias e tamén a imposibilidade de solapamento, de superposición dunha imaxe respecto á outra, amosando a súa "quiralidade" -- comportamento diferenciado de dous entes que son un simetría especular do outro --.Unha visión que queda "clara" tras escoitar os nove temas do segundo disco desta formación --"Treboada", "Retello","Cantaruxa", "Comboi sul", "Ramanúa", "Na boca do demo","Muiñeira de Fonsagrada", "Suariña" e "Treseisoito" -- que reúnen unha mostra de sensacións nas cúales conviven as raíces culturais máis profundas -- parte das melodías que utilizan representan a forma de tocar dos gaiteiros das Rias Baixas -- con "extremidades" -- fórmulas-- interpretativas actuais.

E nesa coexistencia reflíctese unha paisaxe sonora de beleza timbrica e elegancia melódica con devanceiros e matices que levan ao oínte a distintos planos emocionais debuxados pola habilidade dos músicos unidos pola mesma "química, buscando o redescubrimiento da terra galega desde a música tradicional. 
Riobó non é un proxecto solista, aínda que leve o apelido de Begoña Riobó, violinista especializada na música tradicional galega cunha destacada traxectoria que comparte "redescubrimiento" con catro recoñecidos músicos que atesouran unha sólida traxectoria, e son habituais nos principais proxectos musicais en Galicia: Fernando Barroso (guitarra), Marcos Campos (gaita, acordeón e flautas), Xosé Liz (bouzouki), e Fernando Pérez (flautas e requinta).

Sen dúbida "Quiral" é unha nova estancia sonora do folk galego na que o grupo mergúllase nas diversas posibilidades dous instrumentos máis tradicionais. Entretecendo a música de autor coa música de raíz. Interpretando pezas para escoitar inspiradas en todo momento nos ritmos máis bailables, nunha aposta clara pola balance entre a recreación dá música galega xa feita e a creación presente... Un disco que reafirma á banda como unha dás principais formacións folk galegas do momento.

RIOBÓ: "QUIRAL": UNA NUEVA ESTANCIA SONORA DEL FOLK GALLEGO

La música folk gallega se adorna con la aparición de un nuevo disco del grupo Riobó, un quinteto acústico, que se caracteriza por el virtuosismo de sus componentes, ese que se "palpa" emocionalmente  escuchando los arreglos de las composiciones, partiendo de las formas y orígenes de las melodías de la tradición gallega, y a la hora de interpretarlas.
El título de este segundo disco, "Quiral", da pistas sobre lo que en él se puede escuchar : Quiral significa aquello que no puede  ser superpuesto en su su imagen  súa imaxe reflectida. Es por tanto un "espejo mágico" en el que se puede visionar un espacio música- tiempo emocional en el que ellos "comparan" su música actual con la que se hacía cien años atrás. Esta "comparativa" entre músicas , buscando semejanzas a través de este "espejo imaginario de la realidad" muestra que , realmente,  encontramos   coincidencias y también la  imposibilidad de solapamento, de superposición de una imagen respecto a la otra...mostrando su  " quiralidade" ---- comportamiento diferenciado de dos entes que son uno simetría especular del otro --

Una visión que queda "clara" tras escuchar los nueve temas del  segundo disco de esta formación --"Treboada", "Retello","Cantaruxa", "Comboi sul", "Ramanúa", "Na boca do demo","Muiñeira de Fonsagrada", "Suariña" y "Treseisoito" -- que reúnen una muestra de sensaciones en las cuales conviven las raíces culturales más profundas -- parte de las melodías que utilizan representan la forma de tocar de los gaiteiros de las Rias Baixas -- con "extremidades" -- fórmulas-- interpretativas actuales.

Y en esa coexistencia se refleja un paisaje sonoro de belleza timbrica y  elegancia melódica con con ancestros y matices que llevan al oyente a distintos planos emocionales dibujados por la habilidad de los músicos unidos por la misma "química, buscando el redescubrimiento de la tierra gallega desde la música tradicional.

Riobó no es un proyecto solista, aunque lleve el apellido de Begoña Riobó, violinista especializada en la música tradicional gallega con una destacada trayectoria que comparte "redescubrimiento" con  cuatro reconocidos músicos que atesoran una sólida trayectoria, y son habituales en los principales proyectos musicales en Galicia: Fernando Barroso (guitarra),  Marcos Campos (gaita, acordeón y flautas), Xosé Liz (bouzouki), y Fernando Pérez (flautas y requinta).

Sin duda "Quiral" es una nueva estancia sonora del folk gallego en la que el grupo se sumerge nas diversas posibilidades dos instrumentos máis tradicionais. Entretejiendo la música de autor con la música de raíz. Interpretando piezas para escuchar  inspiradas en todo momento en los ritmos más bailables, en una apuesta clara por el balance entre la recreación de la música gallega ya hecha y la .. Un disco  que reafirma á esta banda como una de las  principales  formaciónes folk gallegas do momento
No hay comentarios:

Publicar un comentario